Sample result

17/06/2019

Roles Insight - správa


Veľmi efektívne

takmer vždy napĺňajúce a príjemné roly
takmer vždy napĺňajúce a príjemné roly

Spájateľ

Diplomat

Vizionár

Vodca

Mierne efektívne

niekedy napĺňajúce/príjemné, inokedy náročné/vyčerpávajúce roly
niekedy napĺňajúce/príjemné, inokedy náročné/vyčerpávajúce roly

Stmeľovač

Stratég

Ťahúň

Promotér

Menej efektívne

takmer vždy náročné a/alebo vyčerpávajúce roly
takmer vždy náročné a/alebo vyčerpávajúce roly

Vykonávateľ

Objaviteľ

Zlepšovateľ

Expert


Leadership
Inšpirovanie a vedenie podriadených

veľmi vysoký - schopnosť inšpirovať a/alebo viesť celé organizácie
vysoký - schopnosť inšpirovať a/alebo viesť veľké tímy
mierny - schopnosť inšpirovať a viesť a/alebo riadiť veľké alebo malé tímy, podľa situácie
nízky - schopnosť riadiť malé tímy
veľmi nízky - schopnosť riadiť jednotlivcov
Tímovosť
spolupracovať s ostatnými

veľmi vysoká - takmer vždy uprednostňuje spoluprácu s ostatnými
vysoká - uprednostňuje spoluprácu s ostatnými
mierna - spolupracuje a/alebo pracuje samostatne, podľa situáci
nízka - uprednostňuje pracovať samostatne
veľmi nízka - takmer vždy uprednostňuje pracovať samostatne

Leadership

Inšpirovanie a vedenie podriadených
Inšpirovanie a vedenie podriadených
vysoký - schopnosť inšpirovať a/alebo viesť veľké tímy

Tímovosť

spolupracovať s ostatnými
spolupracovať s ostatnými
veľmi vysoká - takmer vždy uprednostňuje spoluprácu s ostatnými

Roles insight - detaily


Správa zobrazuje tímové roly v poradí od najviac po najmenej efektívne.

Veľmi efektívne

(takmer vždy napĺňajúce a príjemné roly)
(takmer vždy napĺňajúce a príjemné roly)
Spájateľ
mierny vysoká

komunikatívny, iniciatívny, spoločenský, priateľský a nadšený


Výhody:
interakcie s ostatnými, iniciácia a rozvíjanie väzieb a vzťahov
Prínos:
komunikatívna a nadšená pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
pracovné prostredie s malou alebo žiadnou možnosťou interakcie s ostatnými
Možné nedostatky:
strata záujmu, ako náhle počiatočné nadšenie opadlo - môže byť vnímaný ako príliš 'euforický'
Diplomat
nízky vysoká

diplomatický, tolerantný, taktný, zdržanlivý a vyrovnaný


Výhody:
schopnosť sprostredkovať a dosiahnuť konsenzus; podpora dohôd a kompromisov
Prínos:
spolupracujúca a tolerantná pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
netolerantné a/alebo nekompromisné pracovné prostredie
Možné nedostatky:
tendencia vyhýbať sa osobnej zodpovednosti - môže byť vnímaný ako manipulátor
Vizionár
vysoký mierna

imaginatívny, inšpirovaný, originálny, vášnivý a otvorený novým myšlienkam


Výhody:
spájanie rôznorodých myšlienok, nápadov a vytváranie zdieľaných vízií
Prínos:
inšpirujúca pracovná atmosféra, otvorená novým myšlienkam
Nepriaznivé prostredie:
stagnujúce pracovné prostredie a/alebo stereotypné a administratívne práce
Možné nedostatky:
tendencia ignorovať realitu - môže byť vnímaný ako rojko
Vodca
vysoký vysoká

vplyvný, ambiciózny, sebaistý, rozhodný a cieľavedomý


Výhody:
efektívne organizovanie, delegovanie a urýchľovanie dosahovania organizačných i osobných úspechov
Prínos:
efektívna a produktívna pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
neefektívne pracovné prostredie a/alebo nedostatok osobného uznania
Možné nedostatky:
tendencia k nedostatku empatie - môže byť vnímaný ako necitlivý

Mierne efektívne

(niekedy napĺňajúce/príjemné, inokedy náročné/vyčerpávajúce roly)
(niekedy napĺňajúce/príjemné, inokedy náročné/vyčerpávajúce roly)
Stmeľovač
vysoký vysoká

tímový, spoločenský, empatický, starostlivý a súcitný


Výhody:
podpora tímovosti, ochota zapojiť sa v prípade potreby a schopnosť zapojiť ostatných
Prínos:
tímovosť, priateľská a podporujúca pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
konfliktné a/alebo príliš konkurenčné pracovné prostredie
Možné nedostatky:
tendencia vyjsť všetkým ústrety a vyhýbať sa konfliktom - môže byť vnímaný ako nepriebojný
Stratég
nízky mierna

strategický, systematický, pragmatický, spoľahlivý a rozumný


Výhody:
premieňanie vízií do ucelených plánov, predvídanie možných rizík a podporovanie rozmanitosti
Prínos:
vytváranie dopredu premýšľajúcej a systematickej pracovnej atmosféry
Nepriaznivé prostredie:
impulzívne a/alebo chaotické pracovné prostredie
Možné nedostatky:
prehnaná 'čo keď?'; starostlivosť - môže byť vnímaný ako 'úzkostlivý'
Ťahúň
mierny nízka

pracovitý, sebaistý, odvážny, ambiciózny a náročný


Výhody:
vedenie vlastným príkladom, zameranie sa na úspech, vysoké nároky na seba i na ostatných
Prínos:
konkurenčná a ambiciózna pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
nenáročné a neambiciózne prostredie a/alebo nedostatok osobného uznania
Možné nedostatky:
sklon dosiahnuť úspech za každú cenu - môže byť vnímaný ako príliš ambiciózny
Promotér
nízky mierna

sebavedomý, presvedčivý, vplyvný, artikulujúci a výrečný


Výhody:
vytváranie presvedčivých argumentov a propagácia prospešných riešení
Prínos:
pracovná atmosféra stability a istoty
Nepriaznivé prostredie:
pracovné prostredie, v ktorom často dochádza k nesúhlasu
Možné nedostatky:
tendencia poučovať - môže byť vnímaný ako dogmatický

Menej efektívne

(takmer vždy náročné a/alebo vyčerpávajúce roly)
(takmer vždy náročné a/alebo vyčerpávajúce roly)
Vykonávateľ
nízky nízka

pracovitý, sústredený, starostlivý, svedomitý a systematický


Výhody:
plánovanie, výkon a dodržiavanie pravidiel a predpisov
Prínos:
výkonná pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
časový tlak, chaotické pracovné prostredie a/alebo nedostatok osobného uznania
Možné nedostatky:
sklon príliš sa zameriavať na detail - môže byť vnímaný ako pedant
Objaviteľ
mierny nízka

vynaliezavý, zvedavý, priekopnícky, progresívny a kreatívny


Výhody:
iniciácia a implementácia originálnych a vynaliezavých riešení
Prínos:
inovatívna a kreatívna pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
neimaginatívne pracovné prostredie a/alebo nedostatok osobného uznania
Možné nedostatky:
tendencia vyhýbať sa kritike - môže byť vnímaný ako arogantný
Zlepšovateľ
mierny mierna

strategický, dôsledný, vynaliezavý, inovatívny a poradenský


Výhody:
sústavný vývoj, implementácia a zlepšovanie procesov
Prínos:
pracovná atmosféra neustáleho zlepšovania
Nepriaznivé prostredie:
samoľúbe pracovné prostredie a/alebo nedostatok osobného uznania
Možné nedostatky:
tendencia zlepšovať všetko - môže byť vnímaný ako príliš zasahujúci
Expert
vysoký nízka

skúsený, vytrvalý, konvencionálny, dôsledný a spoľahlivý


Výhody:
používanie osvedčených metód a riešení, vytrvalé prekonávanie prekážok
Prínos:
'odborná' klíma i prevencia pred nekoncepčnými zmenami
Nepriaznivé prostredie:
nestabilné a nepredvídateľné pracovné prostredie
Možné nedostatky:
tendencia nepoužívať neoverené metódy a riešenia - môže byť vnímaný ako konzervatívny

Roles Insight - zhrnutie


Výhody:
 • interakcie s ostatnými, iniciácia a rozvíjanie väzieb a vzťahov
 • schopnosť sprostredkovať a dosiahnuť konsenzus; podpora dohôd a kompromisov
 • spájanie rôznorodých myšlienok, nápadov a vytváranie zdieľaných vízií
 • efektívne organizovanie, delegovanie a urýchľovanie dosahovania organizačných i osobných úspechov
Prínos:
 • komunikatívna a nadšená pracovná atmosféra
 • spolupracujúca a tolerantná pracovná atmosféra
 • inšpirujúca pracovná atmosféra, otvorená novým myšlienkam
 • efektívna a produktívna pracovná atmosféra
Nepriaznivé prostredie:
 • pracovné prostredie s malou alebo žiadnou možnosťou interakcie s ostatnými
 • netolerantné a/alebo nekompromisné pracovné prostredie
 • stagnujúce pracovné prostredie a/alebo stereotypné a administratívne práce
 • neefektívne pracovné prostredie a/alebo nedostatok osobného uznania
Možné nedostatky:
 • strata záujmu, ako náhle počiatočné nadšenie opadlo - môže byť vnímaný ako príliš 'euforický'
 • tendencia vyhýbať sa osobnej zodpovednosti - môže byť vnímaný ako manipulátor
 • tendencia ignorovať realitu - môže byť vnímaný ako rojko
 • tendencia k nedostatku empatie - môže byť vnímaný ako necitlivý

2019 Engage Hill s.r.o.
Engage Hill s.r.o.

powered by Engage Hill

Welcome

Would you like to explore key elements/controls of the result?

You can allways re-run the guide by clicking the button in the upper right corner.

© 2023 Engage Hill s.r.o. | info@engagehill.com| +420 602 284 097